ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน

จำนวนการเข้าขม 2 ครั้ง
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน - ริณนาญาทัวร์
รหัสทัวร์
008-00088
วันที่เดินทาง
เม.ย.67 - มิ.ย.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป
  • Germanium • ตึกไทเป 101  • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต • เมืองฮวาเหลียน 
  • อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ •  ร้านเห็ดหลินจือ • เมืองไทเป • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 
  • วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองเถาหยวน

แผนการเดินทาง

12.00 น.         พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

15.20 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดย เที่ยวบินที่ VZ564 (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ)

20.10 น.         เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวัน เร็วกกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ  SETBOX

จากนั้น           นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน             เดินทางกลับสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) แวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

จากนั้น            เดินทางสู่เมืองนิวไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

นำท่าน             เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จากนั้นเดินทางสู่เมืองไทเป

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร

นำท่าน             แวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกาย

จากนั้น            นำท่านถ่ายรูป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ตึกไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยขึ้นลิฟต์จากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่านั้น

จากนั้น            เดินทางสู่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป ให้ท่านอิสระอาหารค่ำ เลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เครื่องสำอาง กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาดแห่งนี้เดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของทาน หลากหลายนอกจากนี้ยังมีชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็น หรือพวกของทอดต่างๆ

ค่ำ                  อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

จากนั้น            นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน            เดินทางสู่เมืองฮวาเหลียน (Hualien) โดยDisney 100 Years of Wonder Train (จากสถานีไทเป-สถานีฮวาเหลียน) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) รถไฟธีมดิสนีย์ของไต้หวันจะพาท่านเพลิดเพลินกับภูเขาและทิวทัศน์ทะเลเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สวยงามและประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและน่าจดจำ จากนั้นนำท่าน ชมและถ่ายรูป อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ หรือ ไทหลู่เก๋อ (Taroko National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน มีอาณาเขตครอบคลุม พื้นที่ 3 เมือง ได้แก่ ฮวาเหลียน หนานโถว และ ไถจง ทัศนียภาพของที่นี่จัดว่างดงามเป็นพิเศษแห่งหนึ่งของโลก เทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม ซึ่งอุทยานแห่งนี้เป็นหนึ่งในอุทยานที่งดงามไม่แตกต่างกับแกรนด์แคนยอนของประเทศอเมริกา ถึงขนาดที่ชาวไต้หวันเปรียบว่าเป็นเสมือนสวรรค์บนดิน

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน  (บนรถไฟเป็น SETBOX)

นำท่าน             เดินทางสู่ ร้านเห็ดหลินจือ เป็นสุดยอดสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างมากมายและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงนานาชนิดได้จริง เห็ดหลินจือนั้นถูกใช้ในวงการแพทย์แผนจีนมานานมากกว่า 2,000 ปีให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก

จากนั้น          นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเปโดย Disney 100 Years of Wonder Train (จากสถานีฮวาเหลียน-สถานีไทเป)

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต (Ximending Nightmaket) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

ค่ำ                  อิสระอาหารเย็น  ณ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

จากนั้น            นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* มาตรฐานไต้หวัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่       วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร พิเศษ!!เมนูเสี่ยวหลงเปา

จากนั้น          นำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง (พิเศษ!! ฟรีชานมไข่มุกสูตรต้นตำรับชุนสุ่ยถัง ท่านละ 1 แก้ว) จากนั้น แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง จากนั้น นำท่านกลับสู่เมืองเถาหยวน

จากนั้น          นำท่านสนุกกับการช้อปปิ้ง กลอเรีย เอาท์เล็ท (Gloria Outlets) ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

21.10 น.      ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)

เที่ยวบินที่ VZ565

23.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 27,999 บาท 4,500 บาท 27,999 บาท 22 จอง
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 28,999 บาท 4,500 บาท 28,999 บาท 30 จอง
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 21,999 บาท 4,500 บาท 21,999 บาท 30 จอง
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 20,999 บาท 4,500 บาท 20,999 บาท 30 จอง
26 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 19,999 บาท 4,500 บาท 19,999 บาท 30 จอง
02 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67 18,999 บาท 4,500 บาท 18,999 บาท 30 จอง
23 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 19,999 บาท 4,500 บาท 19,999 บาท 30 จอง
30 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 20,999 บาท 4,500 บาท 20,999 บาท 30 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
รหัส 008-00088 ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67 - มิ.ย.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://rinnayatour.com/tour.php?tour_id=5526

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/031/008-00088.pdf

สนใจติดต่อ ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213
โทร 092-895-6245
LINE ID @rinnayatour
อีเมล sales.rinnaya@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213

15/6 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา