ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮะ

จำนวนการเข้าขม 2 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮะ - ริณนาญาทัวร์
รหัสทัวร์
008-7965
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล •  ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ
 • เมืองมิยาซากิ •  หุบเขาทาคาชิโฮะ • เมืองคุมาโมโต้ • ปราสาทคุมาโมโต้ • ถนนชิโมโทริ
 • สวนไมซุรุ• ดิวตี้ฟรี • ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน • ถนนชิโมโทริ

แผนการเดินทาง

21.00 น.         พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท Thai Viet Jet (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

00.30 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน VZ 810 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.55 น.    เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านชม    วัดนันโซอิน  เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักของเมืองซาซะกูริ จังหวัดฟูกุโอกะ แต่กลับมีอะไรน่าสนใจอยู่ภายในวัดนี้มากมาย เช่น มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และยังมีรูปปั้นและพระพุทธรูปอื่นๆอีกเยอะมากมาย วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู  พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร สูง 11 และหนักถึง 300 ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระ Nara และ คามาคูระ(Kamakura) สร้างขึ้นเมื่อปี 1995 (รวมค่าเข้าชม)

เดินทางสู่    เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น มีแหล่งน้ำจากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วๆไป  

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชม     หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐสไตล์คลาสสิก ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับไปด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด และยังมีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านของเล่น ตู้กาชาปอง ของสะสมให้ได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน 

เมื่อเดินเที่ยวชมไปเรื่อยๆจนท้ายสุดหมู่บ้านจะได้พบกับ ทะเลสาบคินริน เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง กลายเป็นหมู่บ้านยอดฮิตที่มีความผสมผสานอย่างลงตัวเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี

จากนั้น         นำท่านชม บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ จุดเด่นของบ่อนี้คือบ่อน้ำสีฟ้าสดใส เหมือนท้องทะเล เมื่อเดินเข้ามาจะเห็นควันไอน้ำ พุ่งออกมาจากบ่อจำนวนมาก ซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากๆ  บริเวณด้านข้างบ่อจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้หให้สักการะ ซึ่งจะต้องเดินผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดขึ้นไปการที่มีเสาโทริอิสีแดงสดด้านข้างบ่อนี้ทำให้สีตัดกับบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้า เกิดเป็นภาพที่สวยงาม

ค่ำ           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก        HITA/HARAZURU/BEPPU AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางตลอดทั้งวัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่         เมืองมิยาซากิ เป็นจังหวัดในภูมิภาคคิวชู พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงามและโรแมนติก ในช่วงยุค 60 ที่นี่จึงเป็นสถานที่ฮันนีมูนยอดนิยมของคนญี่ปุ่น รวมถึงอากาศค่อนข้างร้อน มิยาซากิจึงมักถูกใช้เป็นที่ออกค่ายหรือเก็บตัวฝึกซ้อมของนักเบสบอล

จากนั้น            นำท่านสู่จุดชมวิวหุบเขาทาคาชิโฮ ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยาซากิ เป็นหุบเขาลึกที่เกิดขึ้นโดยการคุกรุ่นของภูเขาไฟอะโสะ ด้วยความงดงามของหุบเขาแห่งนี้ จึงถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงดงามของหุบเขา เมื่อมองออกไปท่านจะเห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของหุบเขาแห่งนี้ที่มีหน้าผาสูงถึง 80 - 100 เมตร และยังได้สัมผัสธรรมชาติโดยรอบอย่างแท้จริง

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งในภูมิภาคคิวชู มีมาสค็อตประจำเมืองที่โด่งดังคือ “หมีดำคุมะมง” และยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ และยังเป็นเมืองที่ส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทอันยิ่งใหญ่แห่งเกาะคิวชู จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมอันน่าสนใจ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ แต่เมื่อครั้ง ปี ค.ศ.1877 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ และอีก 100 ปีต่อมา ได้มีการสร้างขึ้นใหม่แต่ยังคงเลียนแบบโครงสร้างเดิมไว้ โดยตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้มาขัดกัน และไม่ใช้ตะปูเลย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาทท่านละ 800 เยน)

จากนั้น            นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ แหล่งช้อปปิ้งในร่มใจกลางเมืองคุมาโมโต้ แบ่งออกเป็นถนน 3 สายให้ท่านได้เดินชม คือ ถนนมิโทริ ถนนซึโมโทริ ถนนวันชินซึไก ตลอดทางเดินมีหลังคาโค้งคลุม สามารถเดินทะลุถึงกันได้หมด  มีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อเลือกชมไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ร้านขายของฝาก ร้านเครื่องสำอาง ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย ฯลฯ

เย็น                 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก                KUMAMOTO AREA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่         เมืองฟุกุโอกะ  เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทิศเหนือของเกาะคิวชู เมืองนี้แบ่งง่าย ๆ ออกเป็นสองส่วน คือฮะคะตะ และเทนจิน โดยมีเกาะนาคะสุตั้งอยู่ตรงกลาง เดิมทีพื้นที่เหล่านี้เคยเป็นเมือง 2 เมืองที่แยกจากกันมาก่อน คือฮะคะตะ เมืองพ่อค้าทางทิศตะวันออก และฟุกุโอกะ เมืองปราสาท (รวมถึงเทนจิน) ทางทิศตะวันตก ทั้งสองเมืองรวมกันเป็นเมืองเดียวในปี ค.ศ. 1889 เพื่อสร้างฟุกุโอกะให้เป็นเมืองยุคใหม่

นำท่านชม       สวนไมซุรุ สร้างขึ้นในบริเวณพื้นที่ของปราสาทฟุกุโอกะซึ่งเป็นปราสาทของขุนนาง Kuroda ซึ่งเป็นนักกลยุทธ์และที่ปรึกษาคนสำคัญของ โชกุนโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ที่รอบๆบริเวณสวนแห่งนี้ยังคงมีซากปรักหักพังของปราสาทจากการบุกรุกของศัตรู และผังของปราสาทที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งที่นี่เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติโดยรอบได้ทุกฤดูและเป็นสถานที่พักผ่อนอีกหนึ่งที่สำหรับชาวเมืองฟุกุโอกะ โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่งดงามมากอีกหนึ่งแห่งในคิวชู

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หาก สวนไมซุรุ ไม่มีดอกซากุระให้ชมอันเนื่องมาจากสภาพอากาศหรือหมดเทศกาลโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้  นำท่านชม บริเวณภายนอกปราสาทฟุกุโอกะ ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาท

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น            นำท่านช้อปปิ้งร้านค้าDUTY FREE ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง น้ำหอม อาหารเสริม วิตามินต่างๆ  ที่มีแหล่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น  เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของฝากที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านต้องแวะเวียนเข้ามาช้อปปิ้งเพื่อนำกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกกันเป็นระยะๆ

จากนั้น            อิสระ ณ ย่านช้อปปิ้งเท็นจิน  ของเมืองฟุกุโอกะ ย่านแห่งนี้เปรียบเสมือนใจกลางและมีความสำคัญอย่างมากของเกาะคิวชู  ซึ่งย่านแห่งนี้สามารถเดินได้ตลอดทั้งวัน  เพราะมีร้านค้าต่างๆมากมายตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ข้างทางเต็มถนน  รวมถึงห้างขนาดใหญ่ตั้งสลับกันตลอดทางเดินอีกด้วย  ถนนแห่งนี้มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆอีกอย่างมากมาย

เย็น                 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก                FUKUOKA AREA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า                 บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX

08.55 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 811 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.30 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
30 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 30 จอง
31 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท รอคิว จอง
04 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 34,999 บาท 6,900 บาท 34,999 บาท เต็ม จอง
05 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67 34,999 บาท 6,900 บาท 34,999 บาท รอคิว จอง
06 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 33,999 บาท 6,900 บาท 33,999 บาท รอคิว จอง

เงื่อนไข

 1. ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 5. น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 9. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 8. ค่าประกันสุขภาพ COVID-19
 9. ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ
 10. ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 2,000 บาท/ท่าน
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 7. คณะผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 8. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 9. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 10. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 11. กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
33,999 บาท
รหัส 008-7965 ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮะ
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://rinnayatour.com/tour.php?tour_id=5350

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/031/008-7965.pdf

สนใจติดต่อ ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213
โทร 092-895-6245
LINE ID @rinnayatour
อีเมล sales.rinnaya@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213

15/6 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา