ทัวร์ยุโรป Blooming Benelux Netherlands Belgium Luxembourg France

จำนวนการเข้าขม 13 ครั้ง
ทัวร์ยุโรป Blooming Benelux Netherlands Belgium Luxembourg France - ริณนาญาทัวร์
รหัสทัวร์
036-6991
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Emirates (EK)

ไฮไลท์

 • กรุงอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
 • หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน-จัตุรัสดัมสแควร์-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม
 • ล่องเรือหลังคากระจก-เมืองลิซเซ่-เทศกาลดอกทิวลิป(เคอเคนฮอฟ)-แอนต์เวิร์ป
 • เมืองเกนท์-มหาวิหารเมืองเกนท์-ปราสาทท่านเคานต์-สะพานเซนต์ไมเคิล
 • กรุงบรัสเซลส์-อนุสรณ์อะโตเมี่ยม-รูปปั้นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์
 • กรุงลักเซมเบิร์ก-เมืองแร็งส์-มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส์-มหาวิหารน็อทร์ดาม
 • กรุงปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่
 • ประตูชัยนโปเลียน-ห้าง Samaritaine
 • ห้างสรรพสินค้า Gallery Lafayatte-ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท

แผนการเดินทาง

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม (AMS) ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK373 (20.35-00.50+1) / EK145 (03.15-07.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.15 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอัมสเตอร์ดัม (AMS) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) Unseen หมู่บ้านที่แอบซ่อนอยู่ ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษหรือความวุ่นวายใด ๆ มีแต่ลำคลองน้ำใส เรือพายลำน้อย ต้นไม้ใบหญ้า และอากาศบริสุทธิ์เป็นดั่งสวรรค์สำหรับการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง พิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ราว ๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารัก อบอุ่น มีคลองขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้าน มีสะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพานไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน ชาวบ้านที่นี่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น มีร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์น่ารักอบอุ่นที่มีอาหารพื้นเมืองอร่อย ๆ กลิ่นไอดัตช์ (Dutch) แท้ ๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaanse Schans) นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติแบบฮอลแลนด์แท้ ๆ ที่ หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaan Schan) ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Zaan ไม่ไกลจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน้ำ สวนเล็ก ๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหันลมเก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม โดยกังหันลมที่นี่เป็นกังหันที่ยังใช้งานได้ ทำหน้าที่เลื่อยไม้ บดเม็ดสี บดพืช น้ำมัน ฯลฯ นับเป็นเครื่องจักรกลที่คลาสสิคและน่าสนใจมาก ยังมีรองเท้าอีกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซานส์ (Zaans Museum) ซึ่งเป็นอาหารร่วมสมัย ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองที่สวยงามและโรแมนติก เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อเมืองนั้นก็นำมาจากชื่อแม่น้ำ Amstel รวมกับคำว่า Dam ที่หมายถึงเขื่อนของแม่น้ำ Amstel จึงกลายเป็นชื่อเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอัมสเตอร์ดัมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าเพชรของโลก ที่สำคัญได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsderdam) ผ่านชมจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดิโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ

แวะถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace of Amsterdam) หรือที่เรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานที่อันงดงามหรูหรา ตัวอาคารได้รับการออกแบบอย่างโอ้อ่าสะท้อนถึงอำนาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุคทองดัตช์ เป็นหนึ่งในสามพระราชวังในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่ผู้เยือนเมืองอัมสเตอร์ดัม มีร้านค้าร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชมเลือกชิมมากมายตลอดสองฝั่งเส้นทาง และย่านนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของอัมสเตอร์ดัมนั้นก็คือ โบสถ์Oude Kerk ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Mercure Hotel Amsterdam West หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Amsterdam Boat Cruise) ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชม สถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง เป็นหลัก

นำท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว และในปี 2023 มีกำหนดการจัดงานในระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม ถึง 12 พฤษภาคม 2567 ภายในประกอบไปด้วยดอกทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ซึ่งบานสะพรั่งหลากหลายสีสันตระการตาที่ยาวนับสิบกิโลเมตร ที่ท่านจะประทับใจไปอีกนาน ให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปคู่กับดอก ทิวลิป ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจก ภายในสวนพฤกษชาติ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้เมืองหนาวแสนสวยงามน่ารัก เช่น ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย ไฮยาซินน์ฯลฯอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเหล่าพฤกษชาติมากมาย พร้อมเก็บภาพความประทับใจจน เต็มอิ่ม ได้เวลาพอสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป Antwerp เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที่มีขนาดจำนวนประชากรเยอะเป็นอันดับ 2 รองจากเมืองหลวง Brussels ซึ่งปัจจุบัน Antwerp ก็ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งที่สามารถเดินทางจาก Brussels ด้วยรถไฟภายในเวลาแค่เพียงไม่ถึง 40 นาทีเท่านั้น ให้ท่านได้ชมจัตุรัสใจกลางเมือง Grote Markt ที่มีสัญลักษณ์อย่างอนุสาวรีย์ Brabo Fountain ที่แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมอันแสนกล้าหารของ Brabo กัปตันเรือชาวโรมันที่สามารถตัดแขนของยักษ์และขว้างลงแม่น้ำตามตำนานของชาวเมือง ผ่านชม Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สุดตระการตา ณ ใจกลางเมือง จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป Saint Paul’s Church (โบสถ์เซนต์ปอล)ตั้งอยู่ที่นี่ใน เบลเยียม โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ของเบลเยียม หนึ่งใน 5 โบสถ์ของโลก ยังคงมีต้นกําเนิดอย่างมาก เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก และ แวะถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์บ้านรูเบนส์ เฮ้าส์ (Rubens Hous)ป็นบ้านเก่าและการประชุมเชิงปฏิบัติการของปีเตอร์พอลรูเบนส์ (1577-1640) ในAntwerp รูเบนส์ซื้อมาในปี 1610 ได้ปรับปรุงทาวน์เฮาส์เฟลมิชและต่อเติมตามการออกแบบโดยรูเบนส์เอง หลังการปรับปรุงบ้านและสวนในลานบ้านมีทิวทัศน์ของวังอิตาลี ซึ่งสะท้อนถึงอุดมคติทางศิลปะของรูเบนส์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Hampton By Hilton Antwerp Central Station หรือระดับเทียบเท่า

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (Ghent) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามของเบลเยียม และยังเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปูด้วยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง นำท่านชมเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเมืองเกนท์ (St Bavo’s Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วยภายในมีการเก็บรักษาแท่นบูชาเกนท์ (Ghent Altarpiece) ผลงานชิ้นเอกของพี่น้องตระกูลฟาน เอค (van Eyck) สร้างไว้ตั้งแต่ปี  1432 เป็น 1 ในผลงานที่ฮิตเลอร์ต้องการมากที่สุด

นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Gravensteen” ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ นำท่านชม หอระฆังประจำเมือง ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site  นำท่านเดินเล่นชม ถนน The Graslei และ The Korenlei ถนนสายเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองโดยจะมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน

จากนั้นพาทุกท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สะพานเซนต์ไมเคิล (St Michael’s Bridge) เป็นสถานที่แห่งความโรแมนติกในเมืองเกนต์ และยังใช้ข้ามแม่น้ำเลอิและเชื่อมต่อย่านเซนต์ไมเคิล และ “Patershol” สะพานแห่งนี้คือทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเกนท์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) อดีตเมืองท่าที่มีความสำคัญของประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า เวนิสเหนือ อีกด้วย เนื่องด้วยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองอันสวยงาม หากใครได้เดินทางมาที่เมืองบรูจจ์ แน่นอนว่าจะต้องไม่พลาด กับ จัตุรัสใจกลางเมือง หรือ ที่รู้จักกันว่า มาร์เก็ต สแควร์ (Market Square) ที่เรียงรายไปด้วยตึกโบราณสีสันสวยงาม ที่ชาวพื้นเมือง และ นักท่องเที่ยว ต่างออกมา นั่งเล่น ชมวิว จิบกาแฟ รับประทานอาหาร ใช้ชีวิตแบบ Slow Life กัน นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆให้ได้เดินชมอีกด้วย เช่น หอระฆังประจำเมือง Belfort, ศาลาว่าการเมือง Stadhuis, มหาวิหารพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ Holy Blood และ อนุสวรีย์ของ Jan Breydel และ Pieter de เป็นต้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ นำท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า  

นำท่านชม รูปปั้นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้นแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คำว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายกำลังฉี่ เป็นประติมากรรมมีลักษณะเป็นน้ำพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย กำลังยืนฉี่ลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร

นำท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace of Brussels) ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ล้อมรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็นอย่างยิ่ง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Ramada Brussels Woluwe หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป นำท่านผ่านชม พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค (Grand Ducal Palace) สำหรับพระราชวังแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1506 เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่มีความงดงามอลังการที่สุดแห่งหนึ่งของลักเซมเบิร์ก ภายในมีห้องต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแต่ละห้องก็ตกแต่งได้อย่างวิจิตรงดงามที่สุดจนทุกคนคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ อีกทั้ง ที่นี่ยังเป็นที่ประทับของแกรนด์ดยุคอ็องรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์กอีกด้วย

ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง น่าท่านชม เพลส เดอ อาร์ม (Place  D’  Arms) หรือ จัตุรัสใจกลางเมืองจัดเป็นย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก หรือ ที่หลายคนเรียกว่า "เมืองแห่งแกรนด์ดยุค"ในขณะที่ย่านเก่าแก่ที่สุดที่เรียกว่า “Wenzel  Walk” ซึ่งมีหมู่อาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเยี่ยมมีทั้งปราสาทและป้อมปืนส่าคัญ มหาวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 17 และบ้านเรือนต่างๆ รวมถึงสถานที่สำคัญทางราชการ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นในแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส แร็งส์ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสำคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาทสำคัญต่อราชบัลลังก์ฝรั่งเศสในการเป็นสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสที่มหาวิหารนอร์ธเทรอดามแห่งแร็งส์ นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส์ (Saint-Remi de Reims) เป็นอดีตแอบบีย์ ตั้งอยู่ในเมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส มีก่อตั้งใน คริสต์ศตวรรษที่ 6 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1099[1] ที่เก็บเรลิกของนักบุญเรมี บิชอปแห่งแร็งส์ผู้เปลี่ยนพระเจ้าโคลวิสที่ 1 พระมหากษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์ให้ หันมานับถือศาสนาคริสต์ได้ในวันคริสต์มาสปี ค.ศ. 496 ท่านเสียชีวิตในปี ค.ศ. 553 หลังจากที่ทรงได้รับชัยชนะต่อฝ่ายอาลามานนี (Alamanni) ใน ยุทธการที่ซึลพิช (Battle of Tolbiac)

นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองแร็งส์ (Notre-Dame de Reims) เป็นจุดเด่นอันดีงามของเมืองนี้ ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าเหนือ ถนนโดยรอบ นักท่องเที่ยวนับล้านล้วนอยากมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาและประตูวิหารขนาดใหญ่ มหาวิหารแห่งนี้มีหอคอยคู่อัน สูงใหญ่ที่คุณมองเห็นได้จากทั่วตัวเมือง แวะนั่งบนม้านั่งในโบสถ์และซึมซับบรรยากาศอันเงียบสงบของศาสนสถานแห่งนี้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Novotel Suites Reims Centre หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญ  ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเป็นที่จัดงานนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสหประชาชาติ ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านถ่ายภาพกับสัญลักษณ์พีรามิด พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีสซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพง

นำท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง

นำท่านผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน

พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งกรุงปารีส ประตูชัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงคราม นโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง

พักที่ Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านช้อปปิ้งต่อ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบี ยงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบ ทุกยี่ห้อ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้ง ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท (La vallee village outlet) อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกกับการช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ทั่วโลกมากกว่า 80 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าซื้อตามช็อปทั่วไป ราคาสินค้าที่นี่ลดราคาตั้งแต่ 33% - 60% หรือมากกว่านั้น ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินค้าที่อาจจะหลุดเทรนด์ไปแล้วในช่วงฤดูที่ผ่านไป แต่สำหรับคนไทยผมว่าน่าจะคุ้มเลยทีเดียว เพราะคุณจะได้ของมือหนึ่งราคาถูก เพียงแต่อาจจะไม่ล้ำนำหน้าเพื่อน ๆ ของคุณนั่นเอง จะมีแบรนด์ดัง ๆ ที่คนไทยชอบซื้อกระหน่ำซัมเมอร์เซลส์ให้ดูล่ะกันนะครับ สำหรับรสนิยมส่วนตัวและตัวแปรสำคัญคืออานุภาพของเงินสดหรือบัตรเครดิตของคุณนั่นเอง ไหนๆก็มาถึงฝรั่งเศสแล้ว ระบายเงินกันไปก่อนกลับไทยค่อยว่ากันใหม่ ช้อปแบรนด์ต่างๆ อาทิ Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger etc

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส

21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK76 (21.35-07.20(+1)) // EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
23 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6789,999 บาท22,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 6795,999 บาท22,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 6795,999 บาท22,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 6795,999 บาท22,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 6785,999 บาท22,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 เม.ย. 67 - 07 พ.ค. 6785,999 บาท22,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 8. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 9. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) // ถือขึ้นเครื่อง (น้ำหนัก 7 กิโลกรัม)
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าทิปคนขับรถ 60 EUR ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 10. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 12. ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
85,999 บาท
รหัส 036-6991 ทัวร์ยุโรป Blooming Benelux Netherlands Belgium Luxembourg France
ราคาเริ่มต้น 85,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย Emirates (EK)
ดูเพิ่มเติม https://rinnayatour.com/tour.php?tour_id=3802

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/031/036-6991.pdf

สนใจติดต่อ ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213
โทร 092-895-6245
LINE ID @rinnayatour
อีเมล sales.rinnaya@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213

15/6 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา