ทัวร์นอร์เวย์ ล่องเรือชมแสงเหนือ

จำนวนการเข้าขม 14 ครั้ง
ทัวร์นอร์เวย์ ล่องเรือชมแสงเหนือ - ริณนาญาทัวร์
รหัสทัวร์
059-6796
วันที่เดินทาง
ก.พ.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Finnair (AY)

ไฮไลท์

 • เฮลซิงกิ – ทรุมเซอ – นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ – สุนัขลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก
 • เคเบิ้ลคาร์ ชมวิว - เกาะโลโฟเตน - ล่องเรือตกปู Brown Crab – เลกเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
 • นัสด์ฟยอร์ด – รีนน์ – แฮมนอยด์ - หมู่บ้าน A – โบโด  –  ออสโล –  การ์เดอร์โมเอน

แผนการเดินทาง

05.00 น.   คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินฟินน์แอร์ แถว G ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

08.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY0142 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง)

สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า และ อาหารเที่ยง ระหว่างเที่ยวบินสู่เฮลซิงกิ

15.30 น.  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่เมืองทรุมเซอ

16.15 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินทรุมเซอ โดยเที่ยวบิน AY0937

17.20 น.  เดินทางถึง สนามบินทรุมเซอ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ (การนั่งรถลากเลื่อนขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆ) ให้ท่านได้สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ ซึ่งเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่  โดยตัวผู้มีขนาดใหญ่ขนาดโตเต็มที่มีน้ำาหนกกว่า 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลำตัวยามปกติจะมีสีน้ำตาล แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวขนจะเปลี่ยนไปเป็นสีอ่อนขึ้น หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานสำหรับลากเลื่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์ ได้แบบเต็มอิ่ม เพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะเป็นเวลา 10 ถึง 15 นาที โดยมีกวางเรนเดียร์นำทางท่านไปรอบหุบเขาและตามชายฝั่ง หลังจากนั้นท่านจะมีโอกาสให้อาหารสัตว์อันงดงามเหล่านี้กว่า 300 ตัว ก่อนที่นำท่านรับประทานอาหารร้อนแบบดั้งเดิมที่ปรุงบนไฟ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเที่ยวชม เมืองทรุมเซอ (Tromso) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในเขตมณฑลทรอม (Troms) อีกหนึ่งมณฑลทางตอนเหนือของนอร์เวย์ และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์คติกเซอร์เคิลอีกด้วย นำท่านชม บริเวณย่านใจกลางเมือง ท่านสามารถชมความงดงามของเหล่าสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาด

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ขั้วโลก(Polar Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาคารไม้สีแดง มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์คติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์คติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบริเวณท่าเรือ (Harbor) ซึ่งติดกับถนนคนเดิน (Walking Street) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามตลอดจนมีร้านค้า ร้านกาแฟ และ ร้านของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชมมหาวิหารอาร์คติก (Arctic Cathedral) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่โดดเด่น ซึ่งได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์  มหาวิหารอาร์คติก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในทรุมเซอ โดยมหาวิหารนี้สร้างขึ้นในปี 1965 เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชมความงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าและของฝาก ณ ห้างสรรพสินค้า Nerstranda Shopping Center

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการล่าแสงเหนือกับการ ล่องเรือ ตามล่าหาแสงเหนือ (Electric Northern Light Cruise) เมืองทรุมเซอ เมืองท่องเที่ยวชื่อดังตั้งอยู่เหนือเส้นวงกลมอาร์กติก 350 กิโลเมตร หนึ่งในเมืองแห่งแสงเหนือที่ดีที่สุดของนอร์เวย์ เพราะอยู่ท่ามกลางวงแหวนออโรรา(Aurora Oval) พอดี สามารถเห็นแสงเหนือได้เกือบทุกคืนที่ท้องฟ้าโล่ง ช่วงที่ดีที่สุดในการชมแสงเหนือสุดตระการตาคือ ช่วงเดือนกันยายน - มีนาคม นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยว และ กิจกรรมที่ไม่น่าพลาด หากมีโอกาสได้มาเยือนช่วงฤดูกาลที่เห็นแสงเหนือได้ง่ายที่สุด สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นกระเช้าลอยฟ้า (Tromso Fjellheisen) พาท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์เมืองทั้งหมด ในระหว่างวันท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองทั้งหมด ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเทรุมเซอแบบพาโนรามา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Vollan Gjestestue (ระยะทาง 113 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมเอน (Moen) (ระยะทาง 52 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) นำท่านเดินทางสู่ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกับการขับสโนว์โมบิล (Snowmobile) บนทุ่งน้ำแข็งแห่ง Moen  ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มมตลอด 1 ชั่วโมง ให้ท่านได้ขับสโนว์โมบิลไปในดินแดนแลปแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (Nirvik) (ระยะทาง 113 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.50 ชม.)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม (Husky Safari Farm) ท่านจะได้สัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพันธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย สุนัขถูกนำเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงตื่นทองที่เมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนัขลากเลื่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ การนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโวลแวร์ (Svolvaer) เมืองในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศนอร์เวย์และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเกาะโลโฟเตน เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งของประเทศนอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางสู่เมืองสโวลแวร์ท่านจะได้ชมและสัมผัสกับธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามและแปลกตายิ่งแห่งเกาะโลโฟเตน อีกทั้งโลโฟเตนยังได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สามารถชมแสงเหนือและถ่ายภาพได้สวยงามอีกแห่ง อันเป็นผลจากการที่มีเทือกเขาล้อมรอบและมีหมู่บ้านชาวประมงริมหาดเป็นช่วงๆ ช่วงฤดูร้อนบนเกาะโลโฟเตนได้ชื่อว่า “สวรรค์บนดิน” ของนักท่องเที่ยว และในช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมก็ได้ชื่อว่าเป็น เกาะที่สวยงามไม่แพ้หน้าร้อนเช่นกัน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สแตมซุน (Stamsund) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เป็นหมู่บ้านชาวประมงในเขตเทศบาล Vestvagoy ในเขต Nordland นอร์เวย์ ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะเวสต์โวเกิยในหมู่เกาะโลโฟเตน ตามแนวเวสต์ฟยูร์เดิน หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากเมืองเลคเนสไปทางตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร นำท่านสัมผัสประสบการณ์จับปูสีน้ำตาล (Brwon Crab Safari) โดยนำท่านนั่งเรือตะลุยจับปูสีน้ำตาลริมทะเลแห่งเกาะโลโฟเตน ซึ่งแหล่งจับปูสีน้ำตาลที่ดีที่สุด พร้อมฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการจับปูใน หมู่เกาะโลโฟเตน และให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของปูสีน้ำตาลอีกด้วย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเมนู Brown Crab

บ่าย   นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Viking Museum) ซึ่งจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวกิ้งในอดีตที่ย้ายถิ่นฐานมาปักหลัง ณ ผืนแผ่นดินนอร์เวย์ในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวกิ้งในอดีต นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิงสวาร์ (Henningsvær) (ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลาเดินทาง1 ชม.) นำท่านชมหมู่บ้าน เฮนนิงสวาร์ (Henningsvær Village) เป็นหมู่บ้านชาวประมงในเขตเทศบาล Vagan ในเขต Nordland ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ หลายแห่งนอกชายฝั่งทางใต้ของเกาะใหญ่ Austvagoya ในหมู่เกาะโลโฟเตน หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากเมืองสโวลแวร์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ เมืองเฮนนิงสแวร์เชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆ ของโวกันผ่านสะพานเฮนนิงสแวร์ หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะHeimøya และHellandsøya

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนัดส์ฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) อีกหนึ่งเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งเกาะโลโฟเตน ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และ ทะเลสาบที่สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ ระหว่างการเดินทางสู่เมืองนัสฟยอร์ด นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของนอรเวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่นชิลล์ๆ จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้นอกจากนี้ เมืองนัดส์ฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองรีนน์ (Reine) (ระยะทาง 42 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน ที่นักท่องเที่ยวสามารถ พบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูง เป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ หมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่เมืองรีนน์ นำท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ อีกแห่ง ที่มีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งเกาะโลโฟเตน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดปลายสุดของ เกาะโลโฟเตน กับการแวะถ่ายรูปหมู่บ้าน A ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ปลายเกาะโลโฟเตน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box

06.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมอสคิเนส (Moskenes) เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด

07.00 น.  เรือเฟอร์รี่ออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมอสคิเนส มุ่งหน้าสู่เมืองโบโด

ให้ท่านได้อิสระเต็มที่กับการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ในระหว่างการล่องเรือสู่ เมืองโบโด ฟยอร์ดแห่งเกาะโลโฟเตน เรียกได้ว่าเป็นเมืองฟยอร์ดที่สวยงามไม่แพ้ ฟยอร์ดแห่งแผ่นดินใหญ่ ของนอร์เวย์ หากโชคดีท่านอาจได้เห็นปลาโลมาว่ายน้ำเล่นตามเรือเฟอร์รี่

10.15 น.  เรือเฟอร์รี่จอดเทียบท่า ณ เมืองโบโด 

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Aviation Museum) ซึ่งจัดแสดงวิวัฒนาการทางการบิน และเครื่องบินรุ่นต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การบินของประเทศนอร์เวย์

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย  นำท่านเที่ยวชม เมืองโบโด (Bodo) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.  นำท่านสู่สนามบินโบโด

10.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยเที่ยวบิน DY345 (ใช้เวลาบิน 1.45 ชั่วโมง)

12.05 น.  เดินทางถึงสนามบินออสโล

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย  นำท่านชม เมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย ครหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้นได้ไม่นาน แต่เบื้องหลัง แห่งความศิวิไลนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็น เมืองอาณานิคมใหญ่ ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์  นำท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เรียงรายอยู่รอบเมืองออสโล อาทิ ทำเนียบรัฐบาล เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองออสโล นำท่านถ่ายรูปโรงละครโอเปร่าออสโล (Opera House) เป็นที่ตั้งของโรงอุปรากรและบัลเลต์แห่งชาตินอร์เวย์ และ อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านBjorvika ใจกลางออสโล ตรงส่วนหัวของออสโลฟจอร์ด ดำเนินการโดย Statsbygg ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่จัดการทรัพย์สินให้กับรัฐบาลนอร์เวย์ โครงสร้างประกอบด้วยห้อง 1,100 ห้องในพื้นที่ทั้งหมด 49,000 ตร.ม. หอประชุมหลักรองรับได้ 1,364 ที่นั่ง และอีกสองพื้นที่แสดงสามารถรองรับได้ 200 และ 400 ที่นั่ง พื้นผิวด้านนอกที่ทำมุมของอาคารปูด้วยหินอ่อนจากคาร์รารา ประเทศอิตาลี และหินแกรนิตสีขาว ทำให้ดูเหมือนลอยขึ้นมาจากน้ำ เป็นอาคารทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในประเทศนอร์เวย์นับตั้งแต่ Nidarosdomen สร้างเสร็จประมาณปี 1300 นำท่านถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนีโอคลาสสิก สร้างขึ้นในปี 1848 และเปิดให้บริการนำเที่ยวชมพระราชวังแก่สาธารณชน ในช่วงฤดูร้อน บริเวณจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังมีอนุสาวรีย์ของกษัตริย์คาร์ล โจฮาน ซึ่งเป็นกษัตริย์ของสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1818 ถึง 1844 ยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์

นำท่านถ่ายรูปกับ Aker Brygge เป็นย่านใจกลางออสโล ประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ที่นี่เป็นพื้นที่ยอดนิยมสำหรับการช็อปปิ้ง ร้านอาหาร และความบันเทิง รวมถึงย่านที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ เมื่อก่อนเคยเป็นเขตอุตสาหกรรมAker Brygge ตั้งอยู่ทางตะวันตกของตัวเมืองทางฝั่งตะวันตกของ Pipervika ซึ่งเป็นแขนหนึ่งของฟยอร์ดออสโล บนลานจอดเรือเก่าของ Akers Mekaniske Verksted ซึ่งหยุดดำเนินการในปี 1982 ก่อนที่จะมีการก่อตั้งอู่ต่อเรือในปี 1854 พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็น รู้จักกันในชื่อโฮลเมน ตอนนั้นเป็นสนามหญ้าเก่าแก่ซึ่งมีกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเล็กๆ น้อยๆ และย่านชานเมืองเติบโตขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

06.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล

13.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY0914 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

15.45 น.  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเครื่อง

16.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน AY0145 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.40 ชั่วโมง)

09.05 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
12 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67199,900 บาท22,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67199,900 บาท22,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AY/DY  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ 4,500 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์)
 • ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
199,000 บาท
รหัส 059-6796 ทัวร์นอร์เวย์ ล่องเรือชมแสงเหนือ
ราคาเริ่มต้น 199,000 บาท
เดินทางช่วง ก.พ.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย Finnair (AY)
ดูเพิ่มเติม https://rinnayatour.com/tour.php?tour_id=3636

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/031/059-6796.pdf

สนใจติดต่อ ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213
โทร 092-895-6245
LINE ID @rinnayatour
อีเมล sales.rinnaya@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213

15/6 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา