ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน

จำนวนการเข้าขม 17 ครั้ง
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน - ริณนาญาทัวร์
รหัสทัวร์
007-6512
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Vietnam Airlines (VN)

ไฮไลท์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตหลังคาโลก "ยอดเขาฟานซิปัน" เช็คอินเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา พักดี 3 ดาวทุกคืน

แผนการเดินทาง

09.30  :  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

12.20  :  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610 (บริหารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.30  :  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

เย็น   :  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง

เช้า  :   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าท่องเที่ยวภายในเมืองเท่านั้น

นำท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกทั้งยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางนี้ หมายตุ: รวมค่ารถไฟแล้ว

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุดมีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา

เที่ยง  :   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟต์นานาชาติฟานซิปัน

 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี การมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้พบกับวิถีชีวิตขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนาขั้นบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปาหมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กในหมู่บ้านได้ หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป

นำท่านถ่ายรูป โบสถ์หิน (STONE CHURCH) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปาที่ต้องไปเช็คอิน เป็นโบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาที่เป็นคาทอลิคก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน

เย็น   :  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า   :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหล่าวกาย (LAO CAI) เพื่อถ่ายรูปกับ ด่านแดนเวียดนาม-จีน อีกทั้งยังมีสินค้าท้องถิ่นที่ท่านสามารถเยี่ยมชมได้จากที่แห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านชมสินค้า OTOP เยื่อไผ่

เที่ยง  :   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองฮานอย (HANOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ำแดง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)  

อิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย

เย็น   : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า   :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสกลางเมืองนี้เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่งเสสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน

นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE) เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่งอินโด-ไชน่า ที่นี่เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทำเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ำ

นำท่านชม บ้านพักลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ด้านหลังทำเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลังนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสำคัญๆ วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่อย่างสมถุและเป็นโสดมาตลอดชีวิต

นำท่านสักการะ เจดีย์เสาเดียว (ONE PILLAR PAGODA) ตั้งอยู่ใกล้บ้านลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกว่า จั่วโมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 วัดเจดีย์เสาเดียวสร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

เที่ยง   :  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูเฝอเวียดนาม

15.50  :  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN619

17.55  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 28 จอง
30 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 28 จอง
02 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 17,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 15,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 26 จอง
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 19,990 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 30 จอง
31 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 20,990 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 26 จอง
05 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 13,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
02 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 16,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 16,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
29 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 14,990 บาท 2,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,990 บาท
รหัส 007-6512 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,990 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Vietnam Airlines (VN)
ดูเพิ่มเติม https://rinnayatour.com/tour.php?tour_id=3117

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/031/007-6512.pdf

สนใจติดต่อ ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213
โทร 092-895-6245
LINE ID @rinnayatour
อีเมล sales.rinnaya@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213

15/6 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา